Razstava Art kavarna v Best Western hotelu Piramida
odprta do septembra 2014